uslugi-ico.png
USŁUGI
SPECJALIZACJE KANCELARII
Nasze Kancelarie Adwokackie specjalizują się w udzielaniu porad prawnych,
sporządzaniu pism oraz prowadzeniu spraw sądowych z zakresu:
<br>PRAWO<br>ZOBOWIĄZAŃ


PRAWO
ZOBOWIĄZAŃ

m.in. realizacja umów, dochodzenie zwrotu
wierzytelność, analiza treści umów,
sporów konsumenckich,
odszkodowań i zadośćuczynienia
związane z wypadkami komunikacyjnymi
<br>PRAWO<br>RZECZOWE


PRAWO
RZECZOWE

m.in. zasiedzenie nieruchomości,
rozgraniczenie nieruchomości,
ustanowienie służebności
<br>PRAWO<br>SPADKOWE


PRAWO
SPADKOWE

m.in. zasiedzenie nieruchomości,
rozgraniczenie nieruchomości,
ustanowienie służebności
<br>PRAWO<br>RODZINNE


PRAWO
RODZINNE

m.in. rozwody, separacje, alimenty,
podział majątku między byłymi małżonkami,
rozdzielność majątkowa między małżonkami,
sprawy opiekuńcze
<br>PRAWO<br>PRACY


PRAWO
PRACY

m.in. spory związane z wypowiadaniem
umów o pracę, roszczenia
godzin nadliczbowych, odprawy
<br>PRAWO<br>KARNE


PRAWO
KARNE

m.in. obrona oskarżonych w sprawach karnych,
udział w postępowaniach przygotowawczych,
reprezentowanie interesów pokrzywdzonego
w sprawach karnych,
udział w postępowaniu wykroczeniowym
PRAWO CYWILNE
PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
Oferujemy także sporządzanie i opiniowanie umów, formułowanie wezwań do zapłaty
i innych pism pozaprocesowych. W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

W zakresie prawa cywilnego reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
Oferujemy także sporządzanie i opiniowanie umów, formułowanie wezwań do zapłaty
i innych pism pozaprocesowych. W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • sprawy o zapłatę;
 • postępowania z zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w szczególności w zakresie następujących umów: sprzedaży, zlecenia, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, pożyczki;
 • rękojmia za wady rzeczy;
 • odszkodowania za wypadki: komunikacyjne, przy pracy, błędy w sztuce lekarskiej;
 • prawo konsumenckie;
 • prawo wekslowe;
 • kary umowne;
 • postępowania o naruszenie posiadania;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności;
 • zarząd rzeczą wspólną;
 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • ustanowienie służebności w tym służebności przesyłu;
 • odszkodowania za wypadki: komunikacyjne, przy pracy, błędy w sztuce lekarskiej;
 • dział spadku;
 • podział majątku małżeńskiego;
 • zachowek;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • skargi na czynności komornika.
PRAWO KARNE
PRAWO KARNE

Reprezentujemy naszych Klientów jako obrońcy lub pełnomocnicy w procesach karnych, a także przed organami ścigania. W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym;
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych;
 • działanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych;
 • sprawy z zakresu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności;
 • sprawy z zakresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.
PRAWO RODZINNE
PRAWO RODZINNE

Klienci korzystający z naszych usług z zakresu prawa rodzinnego mogą być pewni, że otrzymają szczególną uwagę, nasze zrozumienie i pomoc w trudnych dla Nich chwilach. W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • rozwód z orzekaniem o winie;
 • rozwód bez orzekania o winie;
 • separacja;
 • alimenty;
 • ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • kontakty z dziećmi;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.
PRAWO PRACY
PRAWO PRACY

Świadczymy usługi z zakresu prawa pracy, reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców w procesach przed Sądem Pracy. W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienia dyscyplinarne);
 • kary dyscyplinarne;
 • sprawy o odprawę;
 • sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
PRAWO KARNO-SKARBOWE
PRAWO KARNO-SKARBOWE
W zakresie prawa karnego skarbowego w szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak: 

 • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania oraz innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym;

 • reprezentowanie innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłowej, interwenienta).
PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO GOSPODARCZE
Współpracujemy z przedsiębiorstwami, świadcząc dla nich stałą obsługę prawną, jak i prowadząc pojedyncze sprawy. W ramach tejże wpsółpracy reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami oraz organami administracji publicznej. Zajmujemy się również opiniowaniem kontraktów i sporządzaniem projektów umów.
W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • sprawy gospodarcze (sprawy przed Sądami gospodarczymi);
 • postępowania z zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w szczególności w zakresie umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy najmu, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane;
 • rękojmia za wady rzeczy;
 • formułowanie wezwań do zapłaty;
 • weksle;
 • egzekucja wierzytelności;
 • tworzenie spółek;
 • zmiana umowy spółki;
 • sporządzanie umów;
 • opiniowanie umów;
 • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników;
 • zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Kancelaria Adwokacka Władysław Harkiewicz

ul. Kościuszki 82, 16-400 Suwałki
607 448 777
wladyslawharkiewicz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka Władysław Harkiewicz

ul. Kościuszki 82, 16-400 Suwałki
607 448 777
wladyslawharkiewicz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka Szymon Harkiewicz

ul. Kościuszki 82, 16-400 Suwałki
602 425 555
szymonharkiewicz@wp.pl
Kancelaria Adwokacka Szymon Harkiewicz

ul. Kościuszki 82, 16-400 Suwałki
602 425 555
szymonharkiewicz@wp.pl

Kancelaria Adwokacka Jakub Harkiewicz

ul. Kościuszki 82, 16-400 Suwałki
660 518 888
jakubharkiewicz@gmail.com
Kancelaria Adwokacka Jakub Harkiewicz

ul. Kościuszki 82, 16-400 Suwałki
660 518 888
jakubharkiewicz@gmail.com